Terms

1. General provisions

1. The party selling the goods in the online store at the address: easetailored.com, hereinafter referred to as the Seller, is the company: UNICAT Łukasz Nosek entered in the Business Activity Register kept by the Mayor of Łańcut under the number: 6051

Address data:

Address: Grunwaldzka 21, 37-100 Łańcut
Email: info@easetailored.com
Telephone: 570-400-190
NIP: 8151745274
REGON: 181156990
Account: mBANK: PL 89 1140 2004 0000 3502 7468 6123
BIC / Swift: BREXPLPWMBK

2. The party making purchases in the store may only be an adult natural person or a legal person as well as an organizational unit without legal personality, to which separate provisions grant legal capacity, hereinafter referred to as the Buyer.

2. Subjects of the transaction

 • The subjects of the transaction are products presented on easetailored.com at the time of ordering.
  The prices of all products and services presented on easetailored.com are expressed in Polish zlotys and euros and include VAT (gross prices).
  All products presented on easetailored.com are brand new, have the required approvals and a warranty.

3. Placing orders

 • Orders may be placed by adding a product to the basket and completing the appropriate order form provided during the ordering process on the Seller’s website.
  The seller confirms receipt of each order. Confirmation is made by e-mail on the day of receiving the order.
  In the event of problems with placing an order, please report to the seller by sending an inquiry to info@easetailored.com

4. Payment methods

The form of payment on the easetailored.com website is electronic payment via the PAY-U platform. Detailed information on this type of payment can be found at THIS address

5. Order fulfillment

1. Execution of the order begins after confirmation of the order by the store, as evidenced by the change in the status of the order sent to the e-mail address provided by the buyer. When we receive your payment, we will forward the order for processing.

2. The time of order fulfillment is the time from the date of confirmation of the order by the Seller to the date of delivery of the goods to the Buyer.

3. The Seller accepts orders around the clock, on all days of the year. Orders placed on Sundays and public holidays will be processed on the first working day following these days.

4. The average order fulfillment time is 3 business days.

5. For each transaction, the Seller provides a proof of sale of the goods in the form of a VAT invoice, which can be downloaded in PDF format under the link sent with the change of status.

6. Final provisions

1. All mentioned products and names are used for identification purposes only and may be registered trademarks of the manufacturers.

2. The cost of the telephone connection is in line with the operator’s tariff.

3. With the placing of the order, the Buyer agrees to the storage and processing of data for the purposes of issuing an invoice, conducting financial reporting, shipping the ordered goods and informing about the status of the order. This data is confidential and will not be disclosed to third parties. The buyer has the right to access his own personal data and correct them, as well as to delete it from the database. The buyer provides his data voluntarily. The Seller undertakes to protect personal data in accordance with the Act of August 29, 1997 “On the Protection of Personal Data”. The collection of personal data is entered in the national register of the Inspector General for Personal Data Protection (GIODO).

4. In matters not covered by the above document, the relevant provisions of the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended), the Act of May 30, 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827) and the act on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended).

5. Buyers who are consumers may use an out-of-court complaint and redress procedure before the Permanent Consumer Arbitration Court at the Provincial Inspector of Trade Inspection. Information on how to access the above-mentioned The mode and procedures for resolving disputes can be found at the following address: www.uokik.gov.pl, in the “Settlement of consumer disputes” tab.

1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.easetailored.com zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma: Unicat Łukasz Nosek wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łańcuta pod numerem: 6051

Dane Adresowe:

 • Adres: Grunwaldzka 21, 37-100 Łańcut
 • E-mail: info@ease.com.pl
 • Telefon: 570-400-190
 • NIP: 8151745274
 • REGON: 181156990
 • Konto: mBANK: PL 89 1140 2004 0000 3502 7468 6123
 • BIC / Swift: BREXPLPWMBK

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

2. Przedmioty transakcji

 • Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.easetailored.com w chwili składania zamówienia.
 • Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.easetailored.com wyrażone są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Wszystkie produkty przedstawione na www.easetailored.com są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, oraz gwarancję.

3. Składanie zamówień

 • Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.
 • Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie dostępności towaru lub danego rozmiaru produktu przez wysłanie zapytania na info@easetailored.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 570-400-190

4. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki, – na terenie Polski
 • przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
 • transakcja on-line przez centrum autoryzacji PAY-PAL

5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep o czym świadczy zmiana statusu zamówienia przesłanego na wskazany przez kupującego adres e-mail. Gdy otrzymamy Twoją wpłatę, przekażemy zamówienie do realizacji.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Średni czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.

5. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT którą można pobrać w formie PDF pod przesłanym linkiem z zmianą statusu.

6. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the basket. No products in the basket.Zamknij
Różncie
Zamknij

Tabele Rozmiarów

 • T-shirts
 • Hoodies
 • Longsleeves
 • Polo
 • Crewnecks
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw1919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw 21919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw1919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw1919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw 21919,52020,521